Dgrin Photo of The Year - 2007 - dgrin

"Canada Del Oro", taken by Nikolai.